Vlaanderen heeft nood aan interne staatshervorming

door Stijn Quaghebeur

Het Vlaams Parlement keurde begin dit jaar een decreet goed dat Vlaanderen opdeelt in 15 referentieregio’s. “Historisch” volgens minister van binnenlands bestuur Bart Somers. We kunnen namelijk het aantal samenwerkingsverbanden met 65% doen dalen. Bijvoorbeeld in de regio Zuid-West-Vlaanderen heeft men plannen om het aantal samenwerkingsverbanden terug te brengen van 137 (!) naar… 44. Inderdaad een vooruitgang maar zijn 44 samenwerkingsverbanden voor 13 gemeenten (in Zuid-West-Vlaanderen) dan het ultieme doel? Is dit echt de hervorming waar we al bijna 50 jaar op aan het wachten zijn? Met andere woorden: zijn we op zoek naar (enkel) een betere afbakening van samenwerkingsverbanden? Of willen we beter en efficiënt bestuur mogelijk maken, bestuur op het juiste niveau brengen, liefst met zo weinig mogelijk bestuursinstanties?

Het huidige landschap

Vandaag zijn er heel wat overheden actief binnen het Vlaams Gewest. 1 federale staat (die nog veel impact heeft op lokale bevoegdheden (via OCMW, politie, brandweer, spoorwegen, justitie), 1 gewest, 5 provincies, 300 steden en gemeenten (van verschillende grootte gaande van 1000 inwoners tot 500.000 inwoners, allemaal met dezelfde bevoegdheden) en 100den samenwerkingsverbanden.

De Vlaamse overheid probeert het beleid op al die lagere echelons in de ‘juiste’ richting te duwen. Met een stroom van subsidiekanalen en projectoproepen als gevolg. Als het nu gaat over bossen planten, fietspaden aanleggen, ontharden, klimaatmaatregelen, buitenschoolse kinderopvang, tewerkstellingsbeleid, cultuur, woonbeleid, sportinfrastructuur, onderwijs,… Voor letterlijk elke lokale bevoegdheid zijn er wel één of meerdere subsidiekanalen. Op zich is een financiële stimulans voor gemeenten altijd welkom maar anderzijds wijst dit op een zwakte. Namelijk hoe we – binnen het Vlaams Gewest – georganiseerd zijn.

De kern van de zaak

Verantwoordelijkheid. Elk bestuursniveau moét zijn verantwoordelijkheid (kunnen) nemen. Daarvoor zijn er echter een aantal randvoorwaarden: bestuurskracht, democratische legitimiteit en… duidelijk afgebakende bevoegdheden. Zo weinig mogelijk versnippering over bestuursniveaus.

Maar beantwoorden de huidige bestuursniveaus aan deze verwachtingen? Zijn ze in staat om een pak bevoegdheden autonoom en efficiënt uit te voeren? En zijn ze een legitiem niveau, waar de kiezer om de zoveel jaar zijn stem kan laten horen?

Laat ons even inzoomen op een aantal bestuurslagen vandaag:

1. Steden en gemeenten: in alle maten en vormen aanwezig, gaande van een paar 1000 inwoners tot 100.000 en meer. In theorie hebben al die gemeenten dezelfde bevoegdheden. Uiteraard kunnen vele kleinere gemeenten deze bevoegdheden niet ten volle uitoefenen. Daarvoor dienen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. In alle maten en kleuren. Echter: deze verbanden hebben soms echte bevoegdheden (neem een afvalintercommunale) maar hoeven geen verantwoording af te leggen aan de kiezer. Of ze beschikken over best wel wat middelen waarvan het personeel ze inzet naar best vermogen. Veel van deze samenwerkingsverbanden worden bovendien gesubsidieerd door een provinciale of Vlaamse overheid. Dit om toch maar het gewenste beleid te stimuleren.

2. Provincies: opgericht eind 18de eeuw door de Franse bezetter die komaf wensten te maken met de oude graafschappen en hertogdommen. Grosso modo hebben ze nog dezelfde afbakening maar wie of wat vertegenwoordigen ze nog? Voelen we er ons mee verbonden? In sommige gevallen wel (bvb Limburg), maar in de meeste niet meer. Bovendien hebben ze nog wat restbevoegdheden, echter met een hele administratie en hofhouding.

Hoe kan het dan wel?

In eerste instantie moeten gemeenten van voldoende schaalgrootte zijn om te kunnen besturen. Ik ben nu 10 jaar schepen in een vrij grote gemeente van bijna 45.000 inwoners. Op veel vlakken voelen we echter dat we te klein zijn. Zelfs mijn gemeente is daarom op zoek naar zeer nauwe samenwerkingsverbanden met gelijkaardige gemeenten. En waarom niet, met oog op een grote fusie.

In Denemarken zijn er voor 5,5 miljoen inwoners, 98 gemeenten. Het land is in oppervlakte zelfs ruim 3 maal groter dan Vlaanderen. Mocht je dit vertalen naar Vlaanderen zou een gemeente gemiddeld 65.000 inwoners kunnen/moeten tellen. Groot argument contra: “de nabijheid van de politiek”. Mocht het al een argument zijn, dan kunnen er districten komen die deze “nabijheid” garanderen (in Vlaanderen kunnen gemeenten vanaf 100.000 inwoners ingedeeld worden in districten. Men zou deze grens wat kunnen verlagen). Hiermee heb je dadelijk alle voordelen: de nabijheid kan gegarandeerd worden, de bestuurskracht zal ongetwijfeld toenemen én er is binnen die grote gemeente of stad, democratische legitimiteit. Op een dergelijke schaal zullen bovendien veel intergemeentelijke samenwerkingsverbanden overbodig worden.

Zijn na een dergelijke grote fusiebeweging nog referentieregio’s nodig? Als overlegniveau zeker. Misschien zullen er ook zaken zijn die te groot blijven voor gemeenten en te klein voor Vlaanderen. Bijvoorbeeld de aanleg en beheer van intergemeentelijke wegen, afvalophaling, hulpverlening… In Duitsland heet dit niveau de kreis (kring). Waar gemeenten te klein voor zijn en de länder (deelstaten) te groot, worden bevoegdheden opgenomen door de kreis. Steden en grote gemeenten zijn er kreisfrei en nemen die bevoegdheden zelf op. Belangrijk blijft dat dit niveaus moeten zijn met een duidelijke meerwaarde én democratische legitimiteit. Als – en enkel als – dat niveau bevoegdheden heeft en belastinggeld uitgeeft, dan moet het democratisch verkozen worden. In dat geval is er geen extra bestuurslaag – de provincies zijn afgeschaft – maar wel een niveau met een meerwaarde én duidelijke homogene bevoegdheden.

Conclusie

Het heeft geen zin kleine stapjes te zetten door nieuwe zaken op te richten zonder fundamentele keuzes te maken met betrekking tot de bestaande niveaus. Deel Vlaanderen in werkbare bestuursniveaus in mét afgebakende bevoegdheden en maak van de gemeenten sterke lokale krachten die autonoom kunnen besturen. Dan hoeft Vlaanderen ook geen stroom aan subsidies of projectoproepen meer te voorzien. Elk niveau voorziet zijn middelen voor duidelijk afgebakende bevoegdheden. Elk niveau is ten volle verantwoordelijk en kan hier bij verkiezingen (die niet samenvallen) op beoordeeld worden.

Zo komen we tot een serieuze beperking van het overheidsbeslag. Geen provincies meer, van 300 naar 100 gemeenten en van 1000 intergemeentelijke samenwerkingen naar – eventueel – enkele (referentie)regio’s of kringen. En ook op Vlaams niveau zal door de focus op eigen bevoegdheden heel wat administratieve last wegvallen en kan men zich ten volle richten op de eigen bevoegdheden.

Laat ons vanaf 2024 niet alleen orde op zaken stellen in het Belgische huishouden, maar ook tot op de laagste bestuursniveaus. Wat Denemarken kan, kunnen wij ook. En Denemarken behoort tot het geroemde “Scandinavisch model”.

Stijn Quaghebeur

Schepen in Dilbeek
Voorzitter Vervoerregioraad Vlaamse Rand

Geplaatst in Buiten Dilbeek | Een reactie plaatsen

Doorwerken in 2021

In 2021 werd uiteraard stevig verder gewerkt aan onze grote inhaalbeweging voor een veilig en duurzaam wegennet. Stilletjes aan is Dilbeek niet meer bekend om z’n putten in de weg maar om zijn mooie en veilige wegen! Een overzicht…

Afwerking Elzenstraat/Bosstraat (Groot-Bijgaarden)

Afwerking rioleringswerken Jozef Mertensstraat (Groot-Bijgaarden)

Dansaertlaan/Brusselstraat: heraanleg tramterminus + doortrekken fietspad tot Brussel (Groot-Bijgaarden)

Afwerking Bodegemstraat + rioleringswerken en afwerking Ternatstraat (Sint-Martens-Bodegem)

Rioleringswerken in Vliet (Sint-Ulriks-Kapelle)

Ingroening + voetpaden Rondenbosstraat (Dilbeek)

Verschillende straten kregen een nieuwe onderhoudsbeurt door het vernieuwen van de toplaag asfalt

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Werken (in moeilijke omstandigheden) in (Covid)-2020

2020 was een jaar om snel te vergeten… Ondanks alle beperkingen hebben de wegenwerken in Dilbeek relatief weinig vertraging opgelopen (enkele weken).

Afwerking Hoogveld en Molenberg

Afwerking Roelandsveldstraat en Tennislaan

Start werken aan de Bodegemstraat

Start riolerings en wegeniswerken aan de Jozef Mertensstraat

Bettendrieswijk: Nieuwlaan, Middenlaan, Bettendrieslaan

Verbreding brug en heraanleg Elzenstraat/rioleringswerken en heraanleg (deel)Bosstraat

Afwerking Wolsemstraat/Lange Veldstraat/Bruine-Lieve-Heerstraat

Afwerking Bronstraat/Lambrechtslaan

Parking Lumbeekstraat Sint-Ulriks-Kapelle

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Dit was 2019…

Dat 2019 een druk wegenbouwjaar was, hebben we allemaal ondervonden. Maar het resultaat mag gezien worden! Vele projecten zitten op kruissnelheid en zijn klaar voor uitvoering. De inhaalbeweging loopt op volle toeren.

Een greep uit hetgeen 2019 met zich meebracht… In 2020 staat een nieuwe was/wachtlijst klaar!

Aanleg parkings centrum Sint-Anne-Pede en Lumbeekstraat (Sint-Ulriks-Kapelle)

Afwerking Bodegemstraat (tussen N8 en Molenbergstraat)

Afwerking eerste fase herinrichting centrum Dilbeek

Heraanleg Lambrechtslaan – Bronstraat – Neerhofstraat

Kraaienbroekstraat vernieuwd inclusief rioleringen

Foto 14-10-2019 16 38 08

Dansaertlaan: volledige vernieuwing

Wolsemwijk: betere toegankelijkheid + trage verbindingen

Heraanleg Wolsemstraat – Lange Veldstraat – Bruine Lieveheerstraat + aanleg riolering

Vernieuwing toplagen in verschillende straten

Heraanleg Roelandsveldstraat en Tennislaan (+ vernieuwing riolering)

Heraanleg Hoogveld, deel Molenberg, kruispunt met Brusselstraat (wegdek + fietspaden)

 

 

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Grote investeringen in wegen, netheid en mobiliteit!

30-30-30-30

Met de goedkeuring van het meerjarenplan zet Dilbeek volop in op de verdere vernieuwing van het wegennet. De inhaalbeweging kan verder gezet worden.

IMG_0392De gemeente zal de komende jaren maar liefst 30 miljoen euro investeren in de aanleg en vernieuwing van wegen, fietspaden en voetpaden. Concreet gaat het om de (structurele) vernieuwing van 30 km wegen, de aanleg en vernieuwing van 30 km fietspaden en 30 km voetpaden. Voor de fietspaden kunnen we rekenen op 6 miljoen euro subsidies van Vlaanderen en Vlaams-Brabant, bovenop het bedrag van 30 miljoen euro. Deze investeringen zijn noodzakelijk gelet op de nog steeds grote achterstand die Dilbeek heeft op dit vlak. Niet investeren zal de kosten enkel verder doen oplopen.

Focus op dorpskernen, verkeersveilige assen, aanpak slechte wegen en voetpaden

Er zijn vier invalshoeken om deze middelen aan te wenden:

  1. de verdere aanpak van onze dorpskernen,
  2. het verkeersveilig maken van de drukste (en gevaarlijkste) wegen,
  3. de renovatie van slechte wegen en voetpaden en tot slot
  4. het aanleggen van rioleringen in wegen waar er vandaag nog geen liggen.

IMG_8317Na de aanpak van de dorpskernen in Bodegem, Sint-Anna, Pede en Dilbeek focussen we ons komende jaren op de kernen van Sint-Ulriks-Kapelle, Schepdaal, Groot-Bijgaarden en Itterbeek. Voor de eerste drie kernen waarvan sprake zijn plannen in voorbereiding. Ook de slechte straten in het centrum van Dilbeek worden verder aangepakt met als speerpunt de Baron de Vironlaan en de Berchemstraat.

IMG_0271Onze hoofdwegen zijn de ruggengraat van ons verkeersnetwerk. Deze moeten in goede staat zijn maar vooral veilig voor alle weggebruikers. We richten ons de komende jaren op de Bodegemstraat, Ternatstraat, Bosstraat, Elzenstraat, Itterbeeksebaan, Brusselstraat in Kapelle, Stationsstraat, Vlaanderenlaan en Schepdaalstraat. Langs deze wegen worden minstens ook fietspaden aangelegd. Met al deze investeringen zullen er op 10 jaar tijd maar liefst 50 km fietspad bijgekomen zijn! En dit zonder de fietssnelweg langs de spoorlijn mee te tellen, waarvan de werken binnen een aantal jaren zullen opgestart worden.

Ook kleinere wegen in slechte staat of met slechte voetpaden worden gerenoveerd zodat ook hier de achterstand wordt weggewerkt.

Niet enkel aanleg, ook onderhoud

20191004_borstelwagenNieuwe wegen stellen ons in staat makkelijker en goedkoper te onderhouden en het netjes te houden. Maar ook bestaande wegen moeten en zullen beter onderhouden worden. Voorkomen is beter dan genezen en daarom kopen we extra materiaal aan ter waarde van 2 miljoen euro) om alles proper te houden. Extra veegmachines moeten permanent op de baan zijn en mogen vuil geen kans geven. Ook op groenonderhoud wordt extra ingezet.

Mobipunten

Mobipunt-1024-1024x641Investeren in mobiliteit is niet enkel investeren in wegen, fietspaden en voetpaden maar ook in slimme maatregelen zoals deelautosystemen, deelfietsen, fietsstallingen en kluizen op strategische plaatsen zoals dorpskernen en treinstations. In samenwerking met de Vlaamse overheid is het eveneens de bedoeling de parkeerplaatsen aan de 3 treinstations uit te breiden alsook aan de eindhalte van tram 19. Met deze maatregelen moet het overstappen naar openbaar vervoer vergemakkelijkt worden.

Overzicht wegenprojecten komende jaren (2020-2025)

 

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Fietspaden op de Brusselstraat, Hoogveld en Molenberg

De laatste in de reeks van concrete plannen voor de aanleg van fietspaden in Dilbeek. 15 km werd al uitgevoerd, 19 km is concreet gepland. Deze 19 km komen te liggen op de Dansaertlaan (start begin 2019), de Bodegemstraat en Ternatstraat (start eind 2019), de Itterbeeksebaan (vermoedelijke start in 2021), Hoogveld en Molenberg (start 2019) en de Brusselstraat in Kapelle (tussen Ternat en de Assestraat).

Al deze ingrepen gaan gepaard met een volledige vernieuwing van het versleten wegdek en versleten voetpaden. Op al deze drukke wegen krijgt elke weggebruiker een veilige plaats.

Brusselstraat Kapelle

De plannen voor dit project zijn al een tijdje goedgekeurd. Momenteel worden de rioleringen onderzocht in functie van al dan niet vernieuwen. Het plan gaat uit van de aanleg van fietspaden en de uitbouw van een (permanente) zone 30 rond het centrum en de schoolomgeving. Een typische Vlaamse weg: lintbebouwing, weinig ruimte, druk verkeer. Een evenwichtsoefening om iedereen een plaats te geven.

De zone 30 zal zich uitstrekken van de Kwaadbunderweg tot voorbij het kruispunt met de Kerkstraat. Ruimte voor fiets- en voetpaden is er niet. We opteren voor brede voetpaden rond de schoolomgeving en het centrum. Begin en einde van de zone wordt afgebakend door een poorteffect met rijbaankussen. In de rest van de Brusselstraat zullen fietspaden komen te liggen die de verbinding zal maken met de huidige fietspaden. (Noot: op fietspaden mogen ook voetgangers wandelen, mist het geven van voorrang aan fietsers).

Brusselstraat 1Brusselstraat 2

Plannen in detail:

Deel Assestraat – Kerkstraat

Deel zone 30

Deel Driehofveldenlaan – Kwaadbunderweg

Brusselstraat – Hoogveld – Molenberg

Vandaag stoppen de fietspaden op de grens met Groot-Bijgaarden. Gelet op het slechte wegdek in Hoogveld en Molenberg is er voor geopteerd om deze straten eerst aan te pakken. De Brusselstraat in Groot-Bijgaarden moet in een volgende ronde aan bod komen.

Sommigen beweren halsstarrig dat dit gaat om de aanleg van een ‘Ring rond Groot-Bijgaarden’. Niets is minder waar: de straat is aan heraanleg toe en ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Een fietsverbinding richting station en centrum Dilbeek is dus noodzakelijk en is opgenomen in het mobiliteitsplan.

Het opzet hier is eenvoudig. De rijbaan wordt wat versmald, er komen brede fietspaden langs elke kant en de bomenrijen in Hoogveld blijven behouden (of worden vervangen indien nodig). Zo wordt het laankarakter van de straat behouden, op uitdrukkelijke vraag van de bewoners. Een voetpad is hierdoor niet mogelijk maar gezien voetgangers ook gebruik mogen maken van fietspaden, mag dit geen probleem vormen.

Het kruispunt Hoogveld/Brusselstraat wordt een pak veiliger gemaakt en de zone 50 wordt er uitgebreid tot aan Draaiberg.

Hoogveld 1Hoogveld 2

Brusselstraat-Hoogveld-Molenberg-Grondplan

Timing

De plannen voor de Brusselstraat in Kapelle worden verder technisch uitgewerkt. Overleg met nutsmaatschappijen is volop lopende. Vast staat dat de werken pas kunnen aanvangen als de Dansaertlaan, Bodegemstraat en Ternatstraat klaar zijn.

De plannen voor (een deel van) de Brusselstraat-Hoogveld-Molenberg zijn aanbestedingsklaar. Rioleringen zullen niet vernieuwd worden maar gerenoveerd waar nodig. De verlichting en de waterleiding moeten sowieso vernieuwd worden. Dit staat gepland voor 2019.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Verder werken aan een betere mobiliteit!

 

Geplaatst in N-VA Dilbeek | Een reactie plaatsen

Voorontwerp Itterbeeksebaan goedgekeurd!

De gemeente Dilbeek werkt al even aan een plan voor een nieuwe en veilige Itterbeeksebaan, dit in samenwerking met de provincie, het Vlaams Gewest en de gemeente Anderlecht. De plannen werden tot tweemaal toe besproken met de bewoners en konden uiteindelijk op algemene goedkeuring rekenen. Net voor de vakantie keurde de Vlaamse overheid de plannen goed, waardoor de gemeente voor de aanleg van de fietspaden een tegemoetkoming van 90% van de gemaakte kosten kan krijgen.

Complex dossier

De Itterbeeksebaan is gelegen op het “bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk“. Daardoor moeten er langs beide kanten van de weg fietspaden liggen van minstens 1,5m, bij voorkeur 1,75m breed. Gezien de drukke bebouwing moeten er ook voetpaden liggen. De parkeerdruk is in bepaalde delen hoog, dus ook dat vraagstuk moet opgelost worden. Tot slot passeren er een aantal drukke buslijnen dus moet ook de wegbreedte aangepast zijn (minimum 6,1 meter). Dit alles binnen een beschikbare breedte van 14m!

Oplossing

Het project is op te delen in 2 zones: de zone van de N8 tot de Dorpstraat en de zone van de Dorpstraat tot de Neerhofstraat.
In de eerste zone is het wegprofiel grotendeels samen te vatten als: een weg van 6,1m, fietspaden van 1,75m langs elke zijde en voetpaden van ongeveer 1,5m.

dwarsprofiel 1

Op een beperkt stuk tussen de Zakstraat en de zijarm van de Itterbeeksebaan zal een parkeerstrook voorzien worden, zoals ook in de tweede zone.
Om het verlies aan parkings in zone 1 op te vangen, worden 15 parkeerplaatsen voorzien in de zijarm van de Itterbeeksebaan ter hoogte van het OCMW en 39 plaatsen op de hoek van de Dorpsstraat en de Itterbeeksebaan.

In de tweede zone tussen de Dorpsstraat en de Neerhofstraat is een parkeerstrook van 2m noodzakelijk. Hiervoor wordt op alles wat beknibbeld: rijweg van 5,8m, fietspaden van 1,5m en voetpaden van minimum 1m.

dwarsprofiel 2

En nu?

Het voorontwerp is klaar dus kan studiebureau Arcadis starten met het uitwerken van het technische luik: technisch ontwerp, meetstaat, bestek, grondanalyses,… Met de nutsmaatschappijen moet afgesproken worden welke nutsleidingen vernieuwd moeten worden. Ook en vooral moet bekeken worden of de rioleringen aan vernieuwing toe zijn. Heel wat voorbereidend werk dus. De eigenlijke werken zullen waarschijnlijk niet starten voor 2021.

De plannen in detail:

Plannen deel 1

Plannen deel 2

Plannen deel 3

Plannen deel 4

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Heraanleg Bodegemstraat/Ternatstraat komt dichterbij

De laatste weken krijg ik heel wat vragen over de stand van zaken van de heraanleg van de Bodegemstraat en de Ternatstraat. Een terechte vraag. Gelukkig zit er schot in de zaak.

De plannen

De Bodegemstraat, Ternatstraat en de Dilbeeksesteenweg (in Ternat) zullen volledig vernieuwd worden: nieuwe weg, fietspaden langs beide zijden, nieuwe (LED-)verlichting en een gescheiden rioleringsstelsel. Ook een zijstraat van de Ternatstraat, de Kerselaereveldstraat, zit mee in de vernieuwing. In totaal 4 km nieuwe weg en bijna 8 km nieuwe fietspaden!

Bodegemstraat

Bodegemstraat ter hoogte van de Sint-Martinusstraat

Ternatstraat

Ternatstraat ter hoogte van de Kerselaereveldstraat

Lang voortraject

Naast de lange voorbereidingstijd van een dergelijk traject, zijn vooral de 70 grondinnames een vertragende factor. Met alle eigenaren is onderhandeld voor de afstand van gronden. Met de meeste is overeenstemming bereikt, met sommigen niet. En daarvoor start de onteigeningsprocedure wat nogmaals een vertraging van meer dan een jaar betekende. De grondinnames zijn nu quasi achter de rug dus kunnen de volgende stappen gezet worden.

Volgende stappen

De bouwvergunning wordt deze maand samen met de gemeente Ternat ingediend. Tegen eind 2018 moet de vergunning bekomen zijn. Vervolgens zullen de nutsmaatschappijen (Eandis, De Watergroep, Infrax, Proximus) starten met het vernieuwen van de verlichting, de watertoevoer, communicatielijnen. Dit is gepland voor de eerste helft van 2019. Intussen starten we de zoektocht naar een aannemer op om de hoofdwerken (wegen en rioleringen) uit te voeren. In het najaar van 2019 zouden de eigenlijke werken dus moeten kunnen

Grondplannen deel 1

Grondplannen deel 2

Grondplannen deel 3

Grondplannen deel 4

Grondplannen deel 5

Grondplannen deel 6

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen

Nog archeologie op de schop: zoektocht aannemer Wolsemstraat van start!

In de loop van 2019 zal één van de slechtste straten van Dilbeek volledig vernieuwd worden. Het stuk Wolsemstraat in Sint-Martens-Bodegem, een veel gebruikt weg tussen Bodegem en Dilbeek, is berucht voor de vele putten en bulten.

Waarom nu pas?

We willen niet de zoveelste oplapbeurt geven. Asfalt leggen op een weg zonder fundering brengt geen oplossing en is geldverspilling. Bovendien moet de straat nog riolering krijgen. Dit verklaart ook de lange voorbereidingstijd. Het regenwater zal zoveel als mogelijk opgevangen worden in open grachten. Hiervoor waren een 25-tal onteigeningen nodig. Deze zijn quasi achter de rug.

Het project omvat niet enkel de Wolsemstraat (van het brugje tot de Lange Veldstraat) maar ook de Lange Veldstraat tot aan de Neerstraat én de Bruine Lieveheerstraat tot aan de Kattenstraat. In totaal 1,7 km weg.

Tijdspad

Het bestek voor deze uitgebreide werken is nu gepubliceerd. Rond half oktober moeten de offertes binnen komen zodat in de loop van november/december de werken gegund kunnen worden. Nadien zal met de aannemer een startdatum en de fasering bepaald worden. De nutsleidingen (water, telecommunicatie) werden vernieuwd in de maand juni.

Ontwerp

Veel mogelijkheden in een dergelijke landelijke straat zijn er niet. Gezien de Wolsemstraat toch veel gebruikt wordt door auto’s maar ook fietsers, wordt ze 4m breed, met goten van telkens een 0,5m. Bovendien komen er op verschillende plaatsen uitwijkstroken. Voor de Lange Veldstraat wordt hetzelfde profiel gebruikt maar dan met een wegbreedte van 3m + uitwijkstroken. In de Bruine Lieveheerstraat versmallen de goten naar 0,30m.

typeprofiel bruine lieveheerstraattypeprofiel wolsemstraat 1

Grondplannen in pdf

Geplaatst in Gemeente(raad) Dilbeek | Een reactie plaatsen